essay service

Các chú ý về chi phí tiền lương

Thông thường các chi phí của doanh nghiệp được xem là chi phí hợp lí nếu đó là loại chi phí phục vụ sản...