uk essay writing services

Quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán...

Thông tư 129/2012/TT-BTC quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán   Căn cứ Luật kế...

Nội dung chuẩn mực xác định hàng tồn kho

04. Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì...
dich-vu-ke-toan

Sơ đồ kế toán nguyên vật liệu

Khi hạch toán hàng hóa, NVL nhập kho, nhiều bạn đã bỏ các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, thuế nhập khẩu…mình xin trích...
chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay, hiểu và làm như thế nào

Điều 4 TT96 sửa đổi điều 6 TT78 2.17. phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không...

Các khái niệm cơ bản trong kế toán

Tài sản và nguồn vốn Tài sản: Là những thứ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà doanh nghiệp có quyền sở hữu và...

Cách hoạch toán vốn điều lệ

Cách hoạch toán vốn điều lệ Theo mục 2 điều 45, quy định mới nhất của luật doanh nghiệp 68/2014/QH13, doanh nghiệp thành lập từ...