uk essay help

Chia sẻ kinh nghiệm quyết toán thuế

Giới thiệu công ty Công ty doanh thu 3 năm là 20 tỷ, là công ty thương mại, năm 2011 có lãi, 2012-2013 lỗ, Tổng thiệt...

Nên làm báo cáo tài chính lỗ hay lãi

Theo suy nghĩ thông thường, khi làm báo cáo tài chính cuối năm, kế toán thường có xu hướng tăng chi phí để lợi...