uk writings

Chia sẻ kinh nghiệm quyết toán thuế

Giới thiệu công ty Công ty doanh thu 3 năm là 20 tỷ, là công ty thương mại, năm 2011 có lãi, 2012-2013 lỗ, Tổng thiệt...