essay writer uk
dich-vu-ke-toan

Chú ý về chi phí hỗ trợ trang phục

Trang phục cho người lao động là do công ty hỗ trợ bằng tiền hoặc cấp bằng hiện vật nhằm mục đích tất cả...

Chi phí thuê nhà có cần hoá đơn cơ quan thuế...

Theo điều 6 TT78 (đã được sửa đổi tại TT96) 2.5. chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ,...
chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay, hiểu và làm như thế nào

Điều 4 TT96 sửa đổi điều 6 TT78 2.17. phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không...

21 khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế thu nhập...

Kế toán trong các doanh nghiệp luôn tìm cách đưa các khoản thu nhập sang các khoản chi không bị tính thuế, không thuộc...

Những thay đổi quan trọng về thuế từ 01/07/2016

Từ ngày 01/07/2016, Luật sửa đổi bổ sung các Luật thuế bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, Luật này sửa đổi, bổ sung...

Các chú ý về chi phí tiền lương

Thông thường các chi phí của doanh nghiệp được xem là chi phí hợp lí nếu đó là loại chi phí phục vụ sản...