Sơ đồ kế toán nguyên vật liệu

dich-vu-ke-toan
dich-vu-ke-toan

Khi hạch toán hàng hóa, NVL nhập kho, nhiều bạn đã bỏ các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, thuế nhập khẩu…mình xin trích chuẩn mực kế toán (02) để các bạn rõ thêm và sơ đồ kế toán hạch toán NVL để một số bạn hạch toán đúng, đủ hơn.

QUY ĐỊNH CHUNG

  1. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các phương pháp kế toán hàng tồn kho, gồm: Xác định giá trị và kế toán hàng tồn kho vào chi phí; ghi giảm giá trị hàng tồn kho cho phù hợp với giá trị thuần có thể thực hiện được và phương pháp tính giá trị hàng tồn kho làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.
  2. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán hàng tồn kho theo nguyên tắc giá gốc trừ khi có chuẩn mực kế toán khác quy định cho phép áp dụng phương pháp kế toán khác cho hàng tồn kho.
  3. Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau: hàng tồn kho: Là những tài sản:
  1. Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường;
  2. Đang trong quá trình  sản xuất, kinh doanh dở dang;
  3. Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ. Hàng tồn kho bao gồm:-hàng hóa mua về để bán: hàng hóa tồn kho, hàng mua đang đi trên đường, hàng gửi đi bán, hàng hóa gửi đi gia công chế biến; -thành phẩm tồn kho và thành phẩm gửi đi bán; – sản phẩm dở dang: sản phẩm chưa hoàn thành và sản phẩm hoàn thành chưa làm thủ tục nhập kho thành phẩm; – Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho, gửi đi gia công chế biến và đã mua đang đi trên đường; – Chi phí dịch vụ dở dang. Giá trị thuần có thể thực hiện được: là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ (-) chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng. Giá hiện hành: là khoản tiền phải trả để mua một loại hàng tồn kho tương tự tại ngày lập bảng cân đối kế toán.

Screen Shot 2016-07-30 at 3.00.39 PM

SHARE

LEAVE A REPLY