Kế toán xác định doanh thu đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ.

Đặc điểm của kế toán dịch vụ là việc thu tiền và xuất hoá đơn có thể thực hiện trước khi đơn vị cung cấp dịch vụ bắt đầu thực hiện các công việc trong hợp đồng dịch vụ. Vậy kế toán phải ghi nhận doanh và thực hiện báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN như thế nào. Bài viết làm rõ vấn đề kế toán xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hạch toán đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ.

Tóm tắt nội dung

 1. Ghi nhận doanh thu kế toán thuế: Nếu doanh nghiệp cung dịch vụ đã thu tiền và đã xuất hóa đơn cho người mua nhưng dịch vụ đó chưa bắt đầu thực hiện thì chưa ghi nhận doanh thu tính thuế

 2. Dịch vụ chưa bắt đầu thực hiện nhưng đã xuất hóa đơn thì phải xác định thuế GTGT và phải kê khai thuế

 3. Hóa đơn đã tạo lập nhưng chưa ghi nhận doanh thu tính thuế hoặc kể cả hóa đơn chưa tạo lập cũng phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế.

1/ theo TT96, Điều 3, sửa đổi bổ sung Khoản 2 Điều 5 thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“ Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

 1. đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.
 2. đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại khoản 3 điều 5 thông tư số 78/2014/TT-BTC, khoản 1 điều 6 thông tư 119/2014.
 3. đối với hoạt động vận tải hàng không là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua.
 4. trường hợp khác theo quy định của pháp luật

== > theo đó: Nếu DN cung dịch vụ đã thu tiền và đã xuất hóa đơn cho người mua nhưng dịch vụ đó chưa bắt đầu thực hiện thì chưa ghi nhận doanh thu tính thuế.

Hạch toán

 • khi xuất hóa đơn nhưng chưa bắt đầu cung ứng dịch vụ.

nợ TK 111,131: (tổng tiền thanh toán)

có TK 3387: Giá trước thuế ( DT chưa thực hiện)

có TK 3331: Thuế GTGT đầu ra

 • khi dịch vụ đã hoàn thành toàn bô hoặc hoàn thành 1 phần

Nợ TK 3387 (giá trị hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành từng phần)

Có TK 511

+ Căn cứ vào biên bản nghiệm thu hoặc xác định khối lượng cung ứng dịch vụ đã hoàn thành để ghi nhận doanh thu theo bút toán trên.

2/ Theo thông tư 219, Điều 8, Thời điểm xác định thuế GTGT

 

 1. đối với hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biêt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền
 2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đối với dịch viễn thông là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu về cước dịch vụ kết nối viễn thông theo hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông nhưng chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối viễn thông

== > Theo đó thì: dịch vụ chưa bắt đầu thực hiện nhưng đã xuất hóa đơn thì phải xác định thuế GTGT và phải kê khai thuế

3/ Theo TT 39, Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất vào ngày 30/4, quý II nộp chậm nhất và ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất vào

30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/1 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hinh sử dụng hóa đơn ghi số lượng sử dụng hóa đơn bằng không (=0)

== > Theo đó thì hóa đơn đã tạo lập nhưng chưa ghi nhận doanh thu tính thuế hoặc kể cả hóa đơn chưa tạo lập cũng phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế.

(Tham khảo: Kế Toán Pro)

SHARE

LEAVE A REPLY