Khấu trừ khi kê khai thuế

Khi nào thì được khấu trừ và không được khấu trừ VAT

Sản phẩm đầu ra

VAT của HH, DV mua vào

Căn cứ pháp lý: Nghị định 209/2013 ngày 18/12/2013

Từ ngày 1/1/2015

(theo NĐ 12 bỏ phụ lục)

Hàng hóa dịch vụ không kê khai, tính thuế GTGT

Được khấu trừ toàn bộ

Điều 9, khoản 1, điểm h: thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không tính thuế GTGT quy định tại các Điểm a, d và đ Khoản 3 Điều 2 Nghị định này được khấu trừ toàn bộ

Kê toàn bộ số thuế VAT đầu vào ở chỉ tiêu 24, 25 trên tờ khai

Không chịu thuế GTGT

Không được khấu trừ

Điều 9, khoản 1, điểm d) thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ, trừ trường hợp quy định tại điểm đ và điểm e khoản này.

Không kê số thuế đàu vào ở chỉ tiêu 24, 25 trên tờ khai

Chịu thuế GTGT 0%

Được khấu trừ toàn bộ

Điều 9, khoản 1, điểm a: thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT tổn thất và thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ hình thành tài sản cố định là nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh và nhà ở, trạm y tế cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp.

Kê toàn bộ số thuế VAT đầu vào ở chỉ tiêu 24,25 trên tờ khai

Vừa chịu thuế và không chịu thuế GTGT

Được khấu trừ cho phần sản phẩm đầu ra chịu thuế GTGT

Điều 9, khoản 1, điểm b: thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ được được tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế GTGT so với tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Chỉ kê số thuế VAT đầu vào được khấu trừ ở chỉ tiêu 24,25 trên tờ khai

 

(Nguồn: Kế toán Pro)

SHARE

LEAVE A REPLY